PROGRAMUL "RABLA"

RABLA 2013

SC Remat SA Iasi este autorizata pentru colectarea VSU (Vehiculelor Scose din Uz) in vederea participarii la Programul Rabla. 
In Programul Rabla se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 

 Cu privire la proprietarul autoturismului:

Cu privire la autoturismul uzat:

 

Predarea in custodie si casarea autovehiculului uzat:

a) actul care ii atesta identitatea si domiciliul sau resedinta în România, eliberat de catre autoritatile române, în termen de valabilitate, în original si 2 copii;

b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original, 2 copii legalizate si 1 copie simpla;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original, 2 copii legalizate si 1 copie simpla;

d) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent teritorial (SPCRPCIV), în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei înmatriculari în România si/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original; din acesta trebuie sa rezulte ca autovehiculul uzat care face obiectul introducerii în program se afla înregistrat pe numele proprietarului în evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligatii de plata la bugetul local.

          În cazul unor situatii particulare, în afara documentelor prevazute mai sus, proprietarul prezinta colectorului, dupa caz:

f) certificatul de mostenitor sau, în situatia succesiunii pe cale judecatoreasca, sentinta civila, în original si în copie legalizat?; atunci când certificatul de mo?tenitor ori sentin?a civil? atest? existen?a mai multor mo?tenitori, este necesar? prezentarea unei împuterniciri notariale, în original ?i copie, prin care persoana reprezentant? este expres mandatat? s? ac?ioneze ?i s? încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama ?i în interesul tuturor como?tenitorilor, în vederea: pred?rii în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, cas?rii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din eviden?a circula?iei, ob?inerii tichetului ?i achizi?ion?rii autovehiculului nou sau ced?rii tichetului împreun? cu documentele aferente c?tre o alt? persoan? fizic? având domiciliul ori re?edin?a în România ?i care inten?ioneaz? achizi?ionarea unui autovehicul nou prin program;

g) decizia emis? de c?tre autoritatea tutelar? competent? teritorial, în original ?i în copie legalizat?, în cazul mo?tenitorului/como?tenitorului minor, din care s? rezulte c? reprezentantul legal al
minorului, p?rinte sau tutore, este expres mandatat s? ac?ioneze ?i s? încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama ?i în interesul minorului, în vederea: pred?rii în custodia
colectorului validat a autovehiculului uzat, cas?rii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din eviden?a circula?iei, ob?inerii tichetului ?i achizi?ion?rii autovehiculului nou sau ced?rii tichetului împreun? cu documentele aferente c?tre o alt? persoan? fizic? având domiciliul ori re?edin?a în România ?i care inten?ioneaz? achizi?ionarea unui autovehicul nou prin program;

h) decizia emis? de c?tre autoritatea tutelar? competent? teritorial, în original ?i copie legalizat?, în cazul persoanei pus? sub interdic?ie sau a persoanei asupra c?reia a fost instituit? curatela potrivit
prevederilor legale în vigoare, din care s? rezulte c? tutorele ori curatorul este expres mandatat s? ac?ioneze ?i s? încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama ?i în interesul
persoanei ocrotite, în vederea: pred?rii în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, cas?rii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din eviden?a circula?iei, ob?inerii tichetului
?i achizi?ion?rii autovehiculului nou sau ced?rii tichetului împreun? cu documentele aferente c?tre o alt? persoan? fizic? având domiciliul ori re?edin?a în România ?i care inten?ioneaz? achizi?ionarea
unui autovehicul nou prin program;

i) certificatul de c?s?torie sau orice act administrativ eliberat de c?tre autoritatea competent? material ?i teritorial, care atest? schimbarea/modificarea numelui ?i/sau prenumelui, în original ?i în
copie legalizat?;

j) documentul, în original ?i copie, care atest? schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de re?edin??, eliberat de c?tre autoritatea competent? material ?i tertorial, în situa?ia în care adresa de
domiciliu ori de re?edin?? înscris? în actul de identitate difer? fa?? de adresa înscris? în certificatul de înmatriculare ?i cartea de identitate a autovehiculului uzat;

k) împuternicirea notarial?, inclusiv în copie, prin care proprietarul mandateaz? în mod expres o alt? persoan? care s? ac?ioneze ?i s? încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama ?i
în interesul s?u, în vederea: pred?rii în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, cas?rii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din eviden?a circula?iei, ob?inerii tichetului ?i
achizi?ion?rii autovehiculului nou sau ced?rii tichetului împreun? cu documentele aferente c?tre o alt? persoan? fizic? având domiciliul ori re?edin?a în România ?i care inten?ioneaz? achizi?ionarea
unui autovehicul nou prin program; în aceast? situa?ie, se va prezenta ?i actul care atest? identitatea ?i domiciliul sau re?edin?a în România a persoanei împuternicite, eliberat de c?tre autorit??ile
române, în termen de valabilitate, în original ?i în copie.

      În toate cazurile, documentul care atest? reprezentarea proprietarului de c?tre o alt? persoan? (decizia sau împuternicirea), trebuie s? fac? referire la denumirea complet? ?i oficial? a programului, anul în care acesta se desf??oar?, precum ?i la titulatura complet?, num?rul actului normativ de instituire a acestuia ?i num?rul Monitorului Oficial în care a fost publicat.